شورای مرکزی التیام

shora

مهسان احمدی

مسئول روابط عمومی
اعضای التیام

الهام فخری

مسئول مددکاری
اعضای التیام

زهرا حیدری

مسئول مددکاری
اعضای التیام

دانیال آل بویه

مسئول خیریه (دبیر)
اعضای التیام

عاطفه نجار

مسئول امور مالی و حسابداری
اعضای التیام

نسترن خاجوند

مسئول امور آموزش
اعضای التیام

محمد هادی شکر اللهی

مسئول امور اجرایی